عیب یابی

بازیابی دستگاههای غیر قابل بوت شدن با استفاده از کارت حافظه SD

اگر اشکالی پی بیاید و دستگاه شما غیر قابل بوت شدن شود، شما میتوانید با استفاده از ایمیج کارت حافظه SD که قبلا ساخته شده، فریم‌ور اصلی سازنده را با دنبال کردن دستورات زیر بازیابی کنید:

cd braiins-os_am1-s9_ssh_VERSION
source .env/bin/activate
python3 restore2factory.py backup/2ce9c4aab53c-2018-09-19/ your-miner-hostname-or-ip

پس از آنکه اجرای اسکریپت تمام شد، چند دقیقه صبر کنید و جامپر را برای بوت از NAND (حافظه داخلی) تنظیم کنید.

عملکرد BOSminer

BOSminer میتواند با استفاده از ترمینال خط فرمان یا از طریق وبسایت کنترل شود.

برای شروع به کار یا توقف BOSminer, از دستورات زیر استفاده کنید:

/etc/init.d/bosmniner stop
/etc/init.d/bosmniner start

همچنین BOSminer میتواند از صفحه System > Startup کنترل شود. هر بار کاربر بر روی Save and Apply در صفحه Miner -> Configuration کلیک کند، ریستارت میشود.