تنظیمات

آرگومان‌های نصب

اسکریپت نصب از دو آرگومان(پارامتر) استفاده میکند:

 • پارامترهای موقعیتی- برای تکمیل نصب نیاز هستند؛

 • پارامترهای اختیاری - اختیاری هستند و برای تکمیل نصب اجباری نیستند..

نحوه نوشتن دستورات برای نصب به شکل زیر است:

usage: upgrade2bos.py [-h] [--no-backup] [--no-nand-backup]
         [--no-keep-network] [--keep-hostname] [--no-wait]
         hostname

آرگومان‌های موقعیتی:

hostname [hostname ...] نام دستگاه میزبان یا آدرس IP ماینر مورد نظر

آرگومان‌های اختیاری:

-h, --help      این پیام راهنما را نشان میدهد و از آن خارج میشود.
--no-backup      پشتیبانگیری از ماینر را قبل از بروزرسانی/ارتقا رد میکند.  (پشتیبانگیری نمیکند)
--no-nand-backup   پشتیبانگیری کامل از NAND را رد میکند (همچنان از تنظیمات پشتیبان میگیرد)
--no-keep-network   تنظیمات شبکه را منتقل نمی‌کند (استفاده از DHCP)
--keep-hostname    نام دستگاه ماینر تغییر نمیکند.
--no-wait       منتظر تکمیل رونده بروز رسانی نمی‌ماند.

Pool Settings

کاربرها میتوانند استخرهای متعددی مشخص کنند. تمام استخر ها در یک‌ گروه از استراتژی fail-over چند استخری استفاده میکنند. این به این معنی است که در صورت خرابی یک استخر، BOSminer به صورت خودکار استخر دوم را به کار میاندازد.

تنظیمات از طریق رابط کاربری گرافیکی تحت وب (Miner> Configuration) و یا در فایل تنظیمات /etc/bosminer.toml قابل دسترسی است.

نحوه نوشتن به صورت زیر است:

[[group]]
name = 'Default'
quota = 1

[[group.pool]]
enabled = true
url = 'stratum2+tcp://v2.stratum.slushpool.com/u95GEReVMjK6k5YqiSFNqqTnKU4ypU2Wm8awa6tmbmDmk1bWt'
user = 'username.workername'
password = 'secret'
 • name - اسم گروه استخر( در قسمت Pool Groups در پایین توضیح داده شده)

 • quota - سهمیه تعیین شده توسط کاربر برای گروه ( در قسمت Pool Groups در پایین توضیح داده شده است)

 • enabled - وضعیت اولیه استخر پس از راه اندازی اولیهء BOSminer (default=true)

 • url - پارامتر اجباری برای آدرس سرور در این فرمت مشخص شده: scheme://HOSTNAME:PORT/POOL_PUBLIC_KEY. شما مجبور نیستید یک پورت آشکار برای Strautum V2 در Slush Pool مشخص کنید. دلیل این است که پروتکل فعلا در حال تکمیل است و ما بین دو‌ پورت پیش فرض در امتداد ارتقا پروتکل ها جا بجا میشویم (3336 and 3337) ماینرهایی که ارتقا نمی یابند، همچنان میتوانند از نسخه قبلی پروتکل استفاده کنند. ماینرهایی که ارتقا می‌یابند نباید نگران ارتقا URL ماینینگ خود با یک پورت جدید باشند. یک اِلِمان ضروری جدید برایURL در مسیر وجود دارد که کلید عمومی اعلام شده توسط استخر است که نرم افزار ماینینگ برای تایید هویت اند پوینتی که به آن وصل میشود، استفاده میکند. این کار از حمله نوع مرد میانی (man-in-the-middle-attack) که در تلاش برای دزدیدن هش ریت است، جلوگیری میکند. هر تلاشی از این نوع با تایید ناموفق مواجه میشود و نرم افزار استفاده از تنظیمات داده شده را رد میکند.

 • user - پارامتر اجباری برای نام کاربری مشخص شده در این فرمت USERNAME.WORKERNAME

 • password - تنظیمات اختیاری کلمه عبور

گروه های استخر

کاربران میتوانند چند گروه استخر بسازند. تمام استخرهای داخل یک گروه از استراتژی fail-over چند استخری استفاده میکنند که در بالا شرح داده شد. وقتی گروههای چند استخری ساخته میشوند. کار بین هر گروه به وسیله استراتژی load-balance توزیع میشود. یا بر پایه سهمیه بندی یا با نسبت سهم ثابت.

برای نمونه:

گروه ۱ دو استخر مشخص دارد و "۱" سهمیه به این گروه تعلق میگیرد و گروه ۲ یک استخر مشخص دارد و "۲" سهمیه به این گروه تعلق میابد.

 • کار با نسبت ۱:۲ برای گروهها تعیین میشود. گروه "۲" دو برابر مقدار کاری که برای گروه "۱" داده میشود، تحویل میگیرد.

 • اگر استخر اول در گروه ۱ ازکار بیفتد، BOSminer استخر دوم در گروه ۱ را به کار می اندازد.

مکان این وجود دارد که به جای سهمیه بندی، از نسبت سهم ثابت استفاده کرد. در این روش کار با یک درصد مشخص تقسیم میشود. سهم ۱:۱ برابر با نسبت سهم ثابت ۰.۵ (۵۰٪) است؛ هر دوی این تنظیمات کار را به دو قسمت تقسیم کرده و برای هر دو گروه میفرستد.

تنظیمات از طریق رابط کاربری گرافیکی تحت وب (Miner > Configuration) و یا در فایل تنظیمات قابل دسترسی است. /etc/bosminer.toml.

مثال دو گروه و چند استخری:

[[group]]
name = 'MyGroup1'
quota = 1

[[group.pool]]
enabled = true
url = 'stratum2+tcp://v2.stratum.slushpool.com/u95GEReVMjK6k5YqiSFNqqTnKU4ypU2Wm8awa6tmbmDmk1bWt'
user = 'userA.worker'

[[group.pool]]
enabled = true
url = 'stratum+tcp://stratum.slushpool.com:3333'
user = 'userA.worker'

[[group]]
name = 'MyGroup2'
quota = 2

[[group.pool]]
url = 'stratum+tcp://stratum.slushpool.com:3333'
user = 'userB.worker'

با این تنظیمات، کار با نسبت ۱:۲ بین دو گروه تقسیم‌ میشود. به طور پیش فرض ماینر بر روی استخر اول از گروه "MyGroup1" و یک گروه مشخص در گروه "MyGroup2" ماینینگ میکند. اگر استخر اول در "MyGroup1" از کار بیفتد، ماینر شروع به ماینینگ روی استخر دوم در "MyGroup1" میکند. از آنجاییکه url دومی برای "MyGroup2" مشخص نشده است، اگر استخری در "MyGroup2" از کار بیفتد، هیچ کاری انجام نمیشود.

تنظیمات زنجیره هش

تنظیمات اختیاری برای بازنویسی تنظیمات پیش فرض برای تمام زنجیره هش ها. این کار این اجازه را به کاربران میدهد تا فرکانس و ولتاژ هر زنجیره هش را کنترل کند و به آنها اجازه میدهد AsicBoost را روشن و خاموش کنند. زمانی که اتو‌تونینگ فعال میشود، این تنظیمات نادیده گرفته میشوند. تنظیمات جهانی زنجیره هش میتوانند توسط تنظیمات هر زنجیره هش بازنویسی شوند.

تنظیمات از طریق رابط کاربری گرافیکی تحت وب (Miner > Configuration) و یا در فایل تنظیمات قابل دسترسی است. /etc/bosminer.toml.

نحوه نوشتاری به شکل زیر است:

::

  [hash_chain_global]
  asic_boost = true
  frequency = 650.0
  voltage = 8.8

* *asic_boost* - فعال یا غیر فعال کردن پشتیبانی Asicboost (default=true)
* *frequency* - تنظیم فرکانس پیش فرض چیپ در مقیاس مگا هرتز برای تمام زنجیره هش ها (default=650.0)
* *voltage* - تنظیم ولتاژ پیش فرض در V برای تمام زنجیره هش ها پیش (default=8.8)

نحوه نوشتاری برای تنظیمات هر زنجیره هش به شکل زیر است:

[hash_chain.6]
frequency = 650.0
voltage = 8.8
 • [hash_chain.6] - بازنویسی تنظیمات کلی برای زنجیره‌هش '6'

 • frequency - بازنویسی فرکانس کلی چیپ در مقیاس مگاهرتز برای زنجیره‌هش '6' (default='hash_chain_global.frequency')

 • (فقط Antminer S9) voltage - ولتاژ کلی را در V برای زنجیره‌هش '6' بازنویسی کنید. (default='hash_chain_global.voltage')

دما و کنترل فن

حالت کنترل دما

Braiins OS+ کنترل اتوماتیک دما را پشتیبانی میکند. (با استفاده از PID controller). کنترلر میتواند در یکی از سه حالت زیر عمل کند:

 • Automatic - نرم افزار ماینر میکوشد سرعت فن را کنترل کند تا دمای ماینر تقریبا در دمای مورد نظر(که میتواند تنظیم شود) باشد. بازه دمای مجاز بین ۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد است.

 • Manual - فن ها در یک سرعت ثابت تعیین شده توسط کاربر بدون توجه به دما نگه داشته میشوند. این کار وقتی سودمند است اگر شما روش خودتان را برای خنک‌ کردن ماینر داشته باشید یا سنسورهای دما کار نکنند. سرعت مجاز فن بین ۰٪ تا ۱۰۰٪ است. واحد کنترل فقط دمای خیلی بالا و خطرناک را مانیتور میکند.

 • Disabled - WARNING: این حالت ممکن است به دستگاه صدمه بزند چون هیچ کنترلی انجام‌ نمیشود.

حالت کننرل دما میتواند در صفحه Miner -> Configuration یا در فایل تنظیمات /etc/bosminer.toml تغییر کند.

Warning: تنظیم اشتباه فن ها (خاموش کردن فن ها، یا پایین آوردن زیاد سرعت آنها یا تنظیم دما روی دمای بسیار بالا) ممکن است به صورت اجتناب ناپذیری به ماینر شما صدمه بزند.

محدودیت های دمای پیش فرض

محدودیت های دمای پیش فرض برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد ماینر و آسیب رسیدن به آن تنظیم شده است.

 • Target temperature دمای مورد نظر دمایی است که ماینر تلاش میکند در آن دما بماند. ( پیش فرض ۸۹ درجه سانتیگراد) (default is 89°C).

 • Hot temperature دمای بالا آستانه ای است که در آن ۱۰۰٪ فن ها شروع به کار میکنند.(پیش فرض ۱۰۰ درجه سانتیگراد) (default is 100°C).

 • Dangerous temperature دمای خطرناک آستانه ای است در آن BOSminer برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد و آسیب به ماینر خاموش میشود. ( پیش فرض ۱۱۰ درجه سانتیگراد) (default is 110°C).

محدودیت های دمای پیش فرض میتوانند در صفحه Miner -> Configuration و یا در فایل تنظیمات /etc/bosminer.toml ، تنظیم شوند.

تنظیمات کنترل دما و فن در bosminer.toml

مقادیر پیش فرض میتواند با ویرایش خط های مربوطه در فایل تنظیمات که در /etc/bosminer.toml قرار دارد، بازنویسی شوند.

نحوه نوشتن به صورت زیر است:

[temp_control]
mode = 'auto'
target_temp = 85
hot_temp = 95
dangerous_temp = 105
 • mode - تنظیم حالت کنترل دما (default='auto')

 • target_temp - دمای مورد نظر را به سانتیگراد وارد کنید (پیش فرض= ۸۹.۰). این گزینه فقط زمانی استفاده میشود که 'temp_control.mode' بر روی 'auto' ست شده باشد!

 • hot_temp - دمای بالا را به سانتیگراد وارد کنید ( پیش فرض= ۱۰۰.۰). وقتی به این دما برسد، سرعت فن روی ۱۰۰٪ تنظیم شده است.

 • dangerous_temp - دمای خطرناک را به سانتیگراد وارد کنید ( پیش فرض= ۱۱۰.۰) زمانی که به این دما برسد، عملیات ماینینگ متوقف میشود.**هشدار:** تنظیم این مقدار روی دمای بالا ممکن ایت به دستگاه صدمه بزند!

[fan_control]
speed = 100
min_fans = 1
 • speed - یک سرعت فن ثابت در مقیاس درصد ٪ تنظیم کنید. ( پیش فرض=۷۰). این گزینه زمانی که 'temo_control.mode' بر روی 'auto' تنظیم شده باشد، کار نخواهد کرد!

 • min_fans - حداقل تعداد فن های مورد نیاز برای کار کردن BOSminer را تنظیم‌ کنید. (پیش فرض=۱)

 • برای غیر فعال کردن کنترل فن به طور کامل، 'speed ' و 'min_fans' را روی عدد صفر تنظیم‌ کنید.

عملکرد فن

۱. زمانی که سنسورهای دما شروع به کار میکنند، کنترل فن فعال میشود. اگر سنسورهای دما کار نکنند یا دمای صفر را نشان میدهند، فن ها به طور خودکار با حداکثر سرعت شروع به کار میکنند. ۲. اگر حالت کنونی 'fixed fan speed' باشد، فن روی یک سرعت مشخص تنظیم میشود. ۳. اگر حالت کنونی "automatic fan control" باشد، سرعت فن توسط دما تنظیم میشود. ۴. در صورتی که دمای ماینر بالای دمای داغ باشد، فن ها روی ۱۰۰٪ تنظیم میشوند.( حتی اگر در حالت "fixed fan speed" باشند) ۵. در صورتی که دمای ماینر بالای دمای خطرناک باشد، BOSminer متوقف میشود( حتی اگر در حالت "fixed fan speed" باشد)

تنظیمات تونینگ

تیونینگ می‌تواند از طریق GUI وب یا با استفاده از BOS+ Toolbox و یا در فایل پیکربندی /etc/bosminer.toml تنظیم شود.

برای تغییر پیکربندی از طریق GUI وب ، وارد منوی Miner -> Configuration شوید و بخش Autotuning را ویرایش کنید.

برای اعمال تنظیمات روی چندین دستگاه با استفاده از BOS+ Toolbox، مراحل بخش تنظیم Braiins OS+ با استفاده از BOS+ Toolbox را مطالعه نمایید.

برای ایجاد تغییر در پرونده پیکربندی ، از طریق SSH به ماینر متصل شوید و فایل /etc/bosminer.toml را ویرایش کنید. نحوه نوشتاری به شرح زیر است:

[autotuning]
enabled = true
psu_power_limit = 1200

سطر enabled می تواند با مقدار true اتوتیونینگ را فعال و برای با مقدار false غیرفعال کند. psu_power_limit می تواند مقادیر عددی (حداقل 100 و حداکثر 5000) را در اختیار داشته باشد و حداکثر توان PSU (در واحد وات) را برای سه هش‌بورد و بورد کنترل نشان می دهد.

از طرف دیگر، میتوان اتوتیونینگ را به طور خودکار پس از اتمام نصب با مشخص کردن آرگومان --power-limit POWER_LIMIT در دستور نصب، روشن کرد.

به منظور تغییر محدودیت برق برای چندین دستگاه، می توانید از صفحه پیکربندی ما استفاده کنید تا دستورات را همزمان برای شما ایجاد میکند.

برای مشاهده فایل ایجاد کننده دستورات اینجا کلیک کنید

مقیاس پذیری پویای پاور

اگر دستگاه به Hot Temperature برسد ، به طور خودکار میزان توان ماینر را با مقدار تنظیم شده توسط کاربر کم می کند. پس از رسیدن به حداقل قدرت تنظیم شده توسط کاربر ، ماینر خاموش می شود تا خنک شود. ماینر بعد از مدت زمان مشخص شده توسط کاربر، دوباره شروع به کار روی محدودیت قدرت اصلی می کند

مقیاس‌ پذیری پویای پاور میتواند از طریق رابط وب، یا با استفاده از BOS+ Toolbox یا از طریق این فایل در مسیر /etc/bosminer.toml تنظیم گردد.

برای تغییر تنظیمات از طریق رابط کاربری وب، وارد منوی Miner -> Configuration شوید و قسمت Dynamic Power Scaling را تغییر دهید برای ایجاد تنظیمات در چندین دستگاه با استفاده از BOS+ Toolbox ، مراحل موجود در بخش تنظیم Braiins OS+ با استفاده از BOS+ Toolbox را دنبال کنید برای ایجاد تغییر در فایل تنظیمات، از طریق SSH به Miner متصل شوید و فایل /etc/bosminer.toml را ویرایش کنید. نوشتار کد به صورت زیر است :

[power_scaling]
enabled = false
power_step = 100
min_psu_power_limit = 800
shutdown_enabled = true
shutdown_duration = 3.0

عبارت enabled میتواند مقدار true را برای فعال بودن مقیاس پذیری پویای پاور یا مقدار false برای غیرفعال کردن این امکان فراهم کند. عبارت power_step میتواند مقدار عددی (min. 100 and max. 1000) را مشخص نماید، نمایانگر حد پاور برای کاهش (بر حسب وات)، زمانی که ماینر به دمای HOT میرسد. min_psu_power_limit می تواند مقادیر عددی را حفظ کند (حداقل 100 و حداکثر 5000) ، که نشان دهنده حداقل قدرت PSU برای مقیاس پذیری پویای پاور است. اگر psu_power_limit در سطح min_psu_power_limit باشد و ماینر همچنان HOT و shutdown_enabled صحیح باشد ، سپس Miner خاموش می شود برای یک دوره زمانی ، تعریف شده در مقدار shutdown_duration (بر حسب ساعت). پس از آن ، ماینر شروع می شود اما با مقدار اولیه psu_power_limit (PSU power limit در بخش Autotuning).

بروزرسانی خودکار

زمانیکه بروزرسانی خودکار فعال می گردد،‌ دستگاه به صورت دوره‌ای انتشار نسخه جدید Braiins OS+ را بررسی مینماید و در صورت وجود به صورت خودکار به نسخه جدید بروز رسانی خواهد نمود. این امکان به صورت پیشفرض زمانیکه از فریم‌ور اصلی کارخانه سوییچ میکنید فعال میباشد، ولی اگر از یکی از نسخه‌های قدیمی Braiins OS+ ارتقا میدهید باید به صورت دستی این امکان را فعال نمایید.

بروزرسانی خودکار میتواند به دو صورت از رابط گرافیکی وب یا با استفاده از BOS Toolbox فعال گردد.

برای تغییر تنظیم از طریق رابط وب، به منوی System -> Upgrade وارد شوید و بخش System Upgrade را ویرایش نمایید.

برای اعمال تنظیمات روی چندین دستگاه با استفاده از BOS Toolbox، مراحل بخش تنظیم Braiins OS+ با استفاده از BOS+ Toolbox را مطالعه نمایید.

از سوی دیگر، این امکان وجود دارد تا بروز رسانی خودکار را در مدت زمان نصب با تعیین آرگومان --no-auto-upgrade در دستور نصب خاموش کنید.

توجه: امکان بروزرسانی خودکار دارای سیستم زمان‌بندی تصادفی میباشد. این امکان برای این منظور پیاده سازی شده است تا از بار بالای پهنای باند مصرفی در فارم‌ها جلوگیری نماید. این بدین معنی است که دستگاه‌های به صورت همزمان بروزرسانی نخواهند شد. بروز رسانی خودکار در طول روز سه بار بررسی خواهد شد.

کلمه عبور SSH

شما میتوانید کلمه عبور ماینر را از طریق SSH به صورت ریموت و از راه دور با اجرای دستور زیر تنظیم کنید.کلمه [newpassword] را با کلمه عبور مورد نظر خودتان عوض کنید.

 • توجه : Braiins OS از دستورات اجرا شده سابقه ای نگهداری نمیکند

ssh root@[miner-hostname-or-ip] 'echo -e "[newpassword]\n[newpassword]" | passwd'

برای انجام این کار برای دستگاههای متعدد به طور موازی میتوانید از نرم‌افزار p-ssh. استفاده کنید.

مک و آدرس IP

به طور پیش فرض، آدرس مک دستگاه همانی که از فریم‌ور (اصلی دستگاه یا Braiins OS+) گرفته بود و در دستگاه ذخیره شده بود (NAND) باقی میماند. از این طریق، زمانی که دستگاه با Braiins OS+ بوت میکند، همان آدرس IP که با فیرم ویر کارخانه داشت، خواهد داشت.

همچنین شما میتوانید یک آدرس مک به اتنخاب خودتان با تعریف پارامتر ethaddr= در uEnv.txt مشخص کنید ( که در اولین قسمت FAT کارت حافظه SD دیده میشود)